Zwrot VAT za materiały budowlane

cegły klinkierowe

fot. cegły klinkierowe

Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej wzrosła stawka VAT na część materiałów budowlanych z 7% na 22%. W celu załagodzenia tej różnicy można ubiegać się o zwrot różnicy w podatku. Jest to najkorzystniejsza ulga podatkowa dla osób budujących się, bądź remontujących mieszkania. Osoby, które chcą odzyskać część wydatków związanych z zakupem materiałów budowlanych, muszą zachowywać faktury oraz inne dokumenty potwierdzające nabycie materiałów budowlanych.

Co zrobić, by uzyskać zwrot VAT za materiały budowlane?
Najważniejszą kwestią jest zebranie wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających zakup materiału. O zwrot podatku VAT za materiały budowlane może ubiegać się osoba fizyczna, która nie wykonywała robót budowlanych w ramach działalności gospodarczej. Warunkiem jest także pilnowanie limitu kwoty zwrotu i czasu odliczeń, czyli w tym wypadku 5 lat.

Od 2011 roku istnieje nowy wykaz materiałów budowlanych, których zakup uprawnia do zwrotu VAT. W porównaniu z poprzednimi latami zmiany w wykazie dotyczą przede wszystkim znowelizowanego sposobu grupowania rzeczy. Zakres asortymentu nie uległ zmianie.

Zwrot VAT na materiały budowlane – limity

budowa domu

fot. budowa domu

Odliczenie VAT od materiałów budowlanych możliwe jest tylko w ramach określonych pięcioletnich limitów. Oznacza to, że jeżeli inwestycja rozliczana jest częściowo co roku, limit obowiązuje przez 5 lat, począwszy od złożenia pierwszego wniosku. Z każdym kolejnym wnioskiem kwotę przysługującego limitu trzeba pomniejszyć o kwotę zwróconego podatku VAT.
W przypadku małżeństw, limit liczy się łącznie dla obojga współmałżonków.

Limit wskazany w ustawie obowiązuje przez okres pięciu lat. Natomiast wniosek może być składany nie częściej niż raz w danym roku podatkowym. Równocześnie obowiązuje pięcioletni okres przedawnienia, co oznacza, że nie można ubiegać się o zwrot podatku VAT 5 lat od końca roku, w którym został złożony wniosek o zwrot. Zwrot VAT za materiały budowlane w 2012 r. to 15 % wydatkowanej kwoty na zakup materiałów budowlanych, lecz nie może on przekroczyć 34 043,56 zł.

Wniosek
W celu uzyskania zwrotu podatku VAT za materiały budowlane należy złożyć wniosek w urzędzie skarbowym – właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby w dniu złożenia wniosku. Dokumentacja obejmuje szereg formularzy, które należy poprawnie wypełnić, są to: VZM-1, VZM-1/A , VZM-1/B, VZM-1C. Do wniosku należy także dołączyć dokumenty, takie jak określenie rodzaju prac (budowa, przebudowa czy remont), rok rozpoczęcia inwestycji, wykaz faktur, wartość poniesionych wydatków, kwotę zwrotu, która musi być obliczona samodzielnie.

Do wniosku musi być także dołączona kopia pozwolenia na budowę lub w przypadku remontu – dokument potwierdzający tytuł prawny osoby fizycznej do budynku albo mieszkania, faktur dokumentujących poniesione wydatki, pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, lub zawiadomienie o zakończeniu inwestycji, a także – w przypadku niezakończonej inwestycji – kopię dokumentu określającego stopień zaawansowania inwestycji, sporządzonego przez osobę z uprawnieniami budowlanymi (jeśli roboty wymagają pozwolenia na budowę).

Przygotowanie takich wniosków może ułatwić VZM-1 program. Służy on do przygotowania wniosku dla osób fizycznych ubiegających się o zwrot części podatku VAT od materiałów budowlanych zakupionych po 1 maja 2004 roku. Takie narzędzie może okazać się sporym ułatwieniem w prawidłowym uzupełnieniu i przygotowaniu dokumentu.

Gotowy wniosek można wysłać pocztą lub osobiście złożyć w urzędzie. Należy pamiętać o przygotowaniu drugiego egzemplarza wniosku już bez załączników, na którym otrzymamy potwierdzenie złożenia wniosku. Urząd Skarbowy ma 4 miesiące na wydanie decyzji o zwrocie VAT. Natomiast od dnia wydania decyzji, urząd ma 25 dni na dokonanie wpłaty zwrotu.

Warto wiedzieć, że warunkiem wpłaty jest brak zaległości podatkowych. W przeciwnym przypadku zwrot VAT zaliczany jest na poczet tych zaległości wraz z odsetkami. REKLAMAPK

Sending
Ocena artykułu
0 (0 głosy)